900,000 đ/500gam
Gốc: 900,000 đ/500gam
MUA
1,800,000 đ/1 Kg
Gốc: 1,800,000 đ/1 Kg
MUA
2,700,000 đ/1 Kg
Gốc: 2,700,000 đ/1 Kg
MUA